ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
כניסה לפדאור
 שם משתמש: סיסמא:
שכחתי סיסמא
 

* הגישה והשימוש במאגר הפדאור באינטרנט כפופה לתנאי השימוש

AppLaw

אפליקציית AppLaw – תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

השימוש באפליקציית AppLaw ("האפליקציה") מותר בכפוף לתנאים אלו (תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות) בלבד.

תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין בע"מ (או בשמה הקודם: 'ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין', להלן: "החברה") נא קרא אותם בעיון בטרם תשתמש באפליקציה. 

השימוש באפליקציה אינו כרוך בתשלום לחברה. 

החברה תהיה רשאית להפסיק בכל עת ומכל סיבה שהיא, את רשות השימוש באפליקציה בהודעה מוקדמת בת 30 יום.
 
השימוש באפליקציה מעיד על הסכמתך לתנאים אלו. 

אינך חייב להסכים לתנאים אלו, אולם באם אינך מסכים להם אינך רשאי להשתמש באפליקציה.
 
תנאים אלו כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, הם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.

מהות האפליקציה
האפליקציה מיועדת לאפשר למשתמשים בה: (1) צפייה במסמכים חתומים אלקטרונית* המשמשים לעבודה במערכת נט המשפט** בטלפונים סלולריים חכמים העומדים בתנאי תצורה*** ("מכשירי קצה") (2) יצירת תיקיות ושמירת מסמכים חתומים אלקטרונית בתיקיות.

*"מסמכים חתומים אלקטרונית" – מסמכים חתומים בחתימה אלקטרונית מאושרת (כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001) בפורמט המשמש לעבודה במערכת נט המשפט, ושנקבע על ידי הנהלת בתי המשפט.

**"מערכת נט המשפט" – מערכת המחשוב של הנהלת בתי המשפט.

***"תנאי תצורה" - האפליקציה מתאימה לשימוש במכשירי קצה מסוג i-phone 4-6 עם מערכת הפעלה IOS גרסה 7.0 ומעלה ולמכשירי קצה תומכי mdpi ומעלה הפועלים עם מערכת ההפעלה Android גרסה 4.0 ומעלה. בעת ההתקנה וההפעלה על המשתמש לוודא שיש מספיק מקום פנוי לאפליקציה ולמסמכים שישמרו בה במכשיר הקצה. החברה תהיה רשאית לעדכן מעת לעת את תנאי התצורה (דרישות חומרה תוכנה ותקשורת) לצורך שימוש באפליקציה.

השימוש באפליקציה אינו כרוך בתשלום, בכפוף לכך שהחברה תהיה רשאית להפסיק את רשות השימוש באפליקציה בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת בת 30 יום. 

האפליקציה כוללת פרסומות של החברה ושל צדדים שלישיים. מובהר כי החברה אינה אחראית לפרסומי צדדים שלישיים. החברה עשויה (אך אינה מתחייבת) לאפשר בעתיד רכישת רישיון שימוש באפליקציה ללא פרסומות למשתמשים שיהיו מעוניינים בכך.

רישיון להשתמש באפליקציה ושימושים המותרים באפליקציה
החברה מעניקה למשתמש רשות אישית, בלתי עבירה, מוגבלת בזמן, להשתמש באפליקציה על גבי מכשיר קצה אחד, למטרות לה נועדה (צפיה במסמכים חתומים ושמירתם בתיקיות) בלבד, לשימוש עצמי, ובכפוף לתנאים אלו בלבד.
כל שימוש שלא הותר מפורשות בתנאים אלו, הוא אסור. מבלי לגרוע מכלליות האמור אין להשתמש באפליקציה לכל שימוש שאינו חוקי או כל שימוש שלא למטרה לה נועדה.
ביטול הרישיון – החברה תהיה רשאית לבטל מידית את רישיון השימוש באפליקציה במקרה של הפרת תנאים אלו.
סיום הרישיון – החברה תהיה רשאית לסיים את הרישיון, בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת בת 30 יום.

האפליקציה מוצעת כפי שהיא
האפליקציה מוצעת כפי שהיא על יכולותיה ומגבלותיה והחברה אינה מתחייבת כי תתאים לצרכים או למטרות המשתמשים בה, או תתאים לכל מכשיר קצה בו ניתן להשתמש בה.

תמיכה
החברה אינה מתחייבת לספק תמיכה למשתמשים באפליקציה. החברה עשויה (אך אינה מתחייבת) לפרסם מעת לעת באתר האינטרנט שלה הנחיות ועצות טכניות לשימוש באפליקציה.

עבודה עם האפליקציה - צפייה במסמכים חתומים אלקטרונית – הבהרות חשובות
צפייה במסמכים חתומים אלקטרונית אפשרית רק כאשר האפליקציה פתוחה.
האפליקציה מאפשרת לצפות במסמכים חתומים אלקטרונית על ידי יצירת אפשרות לצפייה בהם כמסמכים בפורמט PDF. הצפייה במסמכים בפורמט PDF נעשית באמצעות אפליקציה חיצונית (שאינה קשורה לאפליקציה או לחברה) לצפייה במסמכים בפורמט PDF.
האפליקציה אינה מיועדת למשלוח מסמכים חתומים אלא אך לצפייה בהם. כאשר שולחים מסמך חתום אלקטרונית כשהוא בפורמט PDF (ולא כקובץ חתום אלקטרונית כשהוא סגור) הנמען מקבל מסמך בפורמט PDF ולא בפורמט המקורי.
מובהר כי החברה אינה קשורה ואינה אחראית לתוכנות צדדים שלישיים, לקישור מכשיר קצה לרשת האינטרנט ובכלל זאת לספקי גישה לאינטרנט לסוגיהם (סלולארי, קווי או אלחוטי) ולשירותיהם.

עדכונים
החברה עשויה, אך אינה מתחייבת, להפיץ מעת לעת גרסאות עדכון (תיקון או שיפור האפליקציה) או שדרוג (שיפור האפליקציה והוספת יכולות לאפליקציה) לאפליקציה.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה (ובכלל זאת זכות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחר וכל קניין רוחני אחר רשום, בר רישום או שאינו רשום מכל מין וסוג שהוא) הן בבעלותה הבלעדית של החברה.
אין להעתיק את האפליקציה אין ליצור יצירות נגזרות מהאפליקציה או לבצע בה כל פעולה אחרת השמורה לבעל זכויות הקניין הרוחני בה.
אין להשתמש בשמות ובסימני המסחר של החברה.

אחריות מוגבלת לחברה
החברה אינה מתחייבת כי האפליקציה תפעל ללא שיבושים או תקלות.
החברה נוקטת אמצעים בכדי השימוש באפליקציה יהיה נקי מתקלות או משיבושים (טכניים או תוכניים) אולם אין ודאות כי אכן כך יהיה והחברה לא תהיה אחראית לכל תקלה או שיבוש טכני או תוכני.
בטרם השקת האפליקציה ערכה החברה בדיקות על מנת לוודא את תקינות פעולתה. בנוסף החברה תפעל לתיקון ליקויים שיתגלו באפליקציה, ככל שיתגלו.
הגם שנעשו ויעשו מאמצים על מנת להבטיח שהשימוש באפליקציה יהיה נקי משיבושים, היכולת למנוע תקלות או שיבושים מוגבלת. הסביבה המקוונת (ובמיוחד 'הסביבה הסלולרית') היא סביבה דינמית המשתנה בקצב גבוה ובה מספר רב של גורמים. בנוסף, השימוש בתקשורת מקוונות לסוגיה כפוף לסיכונים אינהרנטיים הכרוכים בה (כגון וירוסים, רוגלות וכו'). השימוש השוטף באפליקציה תלוי בין היתר בתקינות רשתות תקשורת ומוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שונים שאינם בשליטת החברה.
במקרים בהם יתגלו ליקויים באפליקציה, החברה לפי שיקול דעתה תפעל לתקנם. החברה אינה מתחייבת לפעול לתיקון ליקויים בתוך זמן מסוים או להצליח ולתקן כל ליקוי שיתגלה באפליקציה.
בשום מקרה ההחברה לא תהיה אחראית בחוזים, בנזיקין או בכל עילה אחרת, לכל נזק, אי נוחות הוצאה או הפסד (מכל מין וסוג שהם ולרבות נזק ישיר, עקיף תוצאתי וכדו') כתוצאה מהשימוש באפליקציה לרבות מחוסר היכולת להשתמש בה.
מובהר ומוזכר כי האפליקציה מועמדת על ידי החברה לשימוש המשתמשים ללא עלות ותנאי לרשות השימוש בה הוא הסכמה לתנאים אלו המסירים מהחברה על אחריות לנזק אי נוחות הוצאה או הפסד כאמור.
דין ושיפוט ייחודי
על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל (למעט במקרים בהם הדין הישראלי מפנה לדין זר שאז לא תחול ההפניה).
לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם האפליקציה.
עדכון התנאים
החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן תנאים אלו מעת לעת, בכפוף לפרסום הודעה מוקדמת בת שבעה ימים (או פחות במקרים דחופים או במקרם בהם הדבר מתחייב מכח שינוי בדין, צו שפוטי או הנחיה של רשות מוסמכת) באתר החברה ובאזור הפרסומות באפליקציה.
מדינות פרטיות
השימוש באפליקציה אינו מצריך רישום. טיפול בתקלות או בירור פניות לחברה, עשוי להצריך מסירת מידע אישי לצורך טיפול או בירור כאמור.
החברה אינה אוספת מידע אודות מסמכים חתומים אלקטרונית שנצפו באמצעות האפליקציה.
המידע שנאגר במחשבי ובשרתי החברה אודות שימושים באפליקציה (מספר סידורי של מכשירי הקצה MAC –address, בהם הותקנה והופעלה האפליקציה, מידע "סטנדרטי" הנאגר על גבי שרתים המקושרים לאינטרנט ומידע על צפיות בפרסומות) ישמש: לצרכים סטטיסטיים, להפעלה ולשיפור האפליקציה לטיפול בתקלות ולבירור פניות, למדידה, לטיוב ולהתאמה אישית של הפרסום בה (ללא שימוש בשם, מספר זהות ובמידת האפשר ללא אמצעי זיהוי אחרים ככל שיהיו בידי החברה), בלבד.
החברה אינה מעבירה מידע אישי לצדדים שלישיים. החברה תמסור למפרסמים מידע (ללא מידע אישי) אודות כמות צפיות או כמות הקלקות על פרסומות. במקרה של הקלקה על פרסומות ומעבר לאתר או לדף של מפרסם (שיכול שיהיה גם החברה), מסירת מידע למפרסם תעשה בהתאם לתנאים הנוהגים אצל המפרסם ובמידה שמדובר במוצר של החברה מסירת מידע תהיה בהתאם לתנאים הנוהגים אצל החברה.
בנוסף לאמור לעיל, החברה שומרת על הזכות לאסוף ולהשתמש במידע אישי מזוהה במקרים הבאים: (1) חשד לשימושים אסורים (לרבות הפרת תנאי שימוש אלו), פוגעים או פליליים; (2) לצרכי אבטחה במקרים של חשש לפריצת אבטחה, או לצורך בירור או מניעה; (3) צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת (4) מניעת נזק.

 

בניית אתרים