ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
כניסה לפדאור
 שם משתמש: סיסמא:
שכחתי סיסמא
 

* הגישה והשימוש במאגר הפדאור באינטרנט כפופה לתנאי השימוש

רעא 3800/15 טי.אר.די אינסטרום בע"מ נ' זאב זאבי (עליון, א' חיות, ע' פוגלמן, ע' ברון) 08/02/2017

16/02/2017 15:34:42

תובענה ייצוגית לפי חוק החברות | תנאים לאישור תובענה ייצוגית | אגרות חוב בחברה | תשקיף - בית המשפט העליון דן בערעורים שהוגשו ע"י מחזיקי אג"ח של חברת "אינסטרום" וכן של החברה עצמה שעניינם בהחלטת בית המשפט המחוזי לאשר את בקשת מחזיקי האג"ח לאישור תובענה ייצוגית נגד החברה בגין הפסדים שספגו כתוצאה מהשקעות ספקולטיביות.

חברת אינסטרום הוקמה על ידי שניים, רמות ודוידוביץ, כחברה פרטית בשנת 1998 והיא עוסקת בתכנון, פיתוח, ייצור ושיווק של מכשור רפואי לרפואת שיניים. באפריל 2006 הפכה לחברה ציבורית והציעה לציבור לרכוש אגרות חוב מסדרה א'. זאבי היה בין רוכשי האג"ח שהציעה אינסטרום ורכש ממנה 50,000 אג"ח תמורת 48,000 ש"ח. בכל המועדים הרלוונטיים לענייננו סיפקה זיו האפט שירותי ראיית חשבון לחברה. לאחר ההנפקה פרסמה החברה שני דו"חות כספיים: דו"ח כספי לרבעון השני של שנת 2006 ודו"ח כספי לרבעון השלישי של שנת 2006. הדו"ח הכספי לרבעון השני ודו"ח הדירקטוריון שצורף אליו לא כללו כל דיווח חריג או יוצא דופן. לעומת זאת, בדו"ח הכספי לרבעון השלישי דיווחה החברה על הפסדים בסך 8.5 מיליון ש"ח בגין "הוצאות מימון". בהמשך פרסמה החברה לפי דרישת הרשות דו"חות מידיים לבורסה בהם דיווחה על הפסד בסך 14.44 מיליון ש"ח בעקבות השקעות במכשירים פיננסיים ספקולטיביים. בעקבות אותו הדיווח צנח ערך האג"ח של החברה בכ 50%.

בהמשך התכנסה אסיפת מחזיקי אג"ח שבה נכח גם רמות ודרשה להעמיד את סדרת האג"ח כולה לפירעון מיידי. כהצעת פשרה דרשו מחזיקי האג"ח מהחברה להפסיק באופן מידי את השקעותיה במכשירים פיננסיים, להעמיד לפירעון מידי מחצית מקרן האג"ח ולהפקיד את שוויה בידי הנאמנת. בהמשך פרסמה החברה דו"ח מידי נוסף לבורסה בו דיווחה על החלטות אסיפת מחזיקי האג"ח אך טענה כי הן אינן מחייבות אותה. סמוך לאחר מכן, עצרה הרשות את רמות ודוידוביץ ולמחרת היום דיווחה החברה על כך לרשות. לאחר מכן מכר זאבי בהפסד 20,000 מתוך 50,000 אג"ח שרכש מהחברה ובהמשך פרסמה החברה דו"ח מידי נוסף בו הודיעה כי עצרה את כל השקעותיה במכשירים פיננסיים ספקולטיביים ופירטה את יתרות המזומנים וניירות הערך שנותרו בידיה. עם זאת הודיעה החברה כי היא מסרבת לקבל את הצעת הפשרה של מחזיקי האג"ח ולהעמיד מחצית מסדרת האג"ח לפירעון מידי. זאבי מכר בהפסד את יתרת האג"ח שנותרו בבעלותו בעקבות סירובה של החברה להצעת הפשרה.

בעקבות האירועים המתוארים הגיש זאבי בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד החברה, רמות, דוידוביץ, בן נון וזיו האפט. בבקשתו טען כי על המשיבים לפצות את מחזיקי האג"ח בגין ההפסדים שנגרמו להם. בית המשפט קמא קיבל את בקשת האישור באופן חלקי והתיר לזאבי לנהל תובענה ייצוגית נגד החברה בעילה של הפרת חוזה. כמו כן התיר לזאבי לנהל תובענה ייצוגית נגד דוידוביץ' ורמות בגין הפרת חוזה ורשלנות. מנגד, דחה בית המשפט קמא את הבקשה לנהל תובענה ייצוגית נגד החברה, דוידוביץ' ורמות בגין הטעיה ובעילות לפי דיני ניירות ערך. כמו כן דחה בית המשפט קמא את הבקשה לנהל תובענה ייצוגית נגד בן נון וזיו האפט באיזו מן העילות המפורטות בבקשת האישור.

בערעורו טען זאבי כי בית המשפט קמא שגה משלא התיר לו לנהל תובענה ייצוגית נגד כלל המשיבים בגין הפרת חובות דיווח לפי דיני ניירות ערך ולשיטתו לא היה מקום לאמץ באופן גורף את עמדתו של פרופ' ביגר בסוגיה זו. עוד טען זאבי כי שגה בית המשפט קמא משלא התיר לו לתבוע את כלל המשיבים בגין הטעיה ורשלנות. בבקשת רשות הערעור שהגישה החברה נטען כי מחזיקי אג"ח אינם זכאים לפיצוי בגין ירידה בערך האג"ח שבבעלותם אלא אך ורק לפירעון ההלוואה שניתנה בתמורה לאג"ח ומכאן שלא עומדת לזאבי וליתר חברי הקבוצה עילת תביעה. נוסף על כך, החברה טענה כי זאבי אינו רשאי לתבוע אותה מפני שהיחידים שמוסמכים לנקוט בהליכים משפטיים בנוגע לאג"ח ולאלצה לעמוד בהתחייבויותיה הם אסיפת מחזיקי האג"ח והנאמנת הפועלת בשמה.

בית המשפט קבע:

כב' השופטת א' חיות, אליה הצטרף המותב, קבעה כי בית המשפט קמא בחר לאמץ את חוות דעתו של פרופ' ביגר אשר סובבת כל כולה סביב הנחת המוצא לפיה חובת הדיווח על שינוי מדיניות ההשקעות קמה רק עם הגשת הדו"ח הכספי לרבעון השני. נקבע כי הנחה שגויה זו שעליה ביסס את המסקנה בדבר היעדר קשר סיבתי, מתעלמת לחלוטין מן החובה הברורה להגשת דו"ח מידי אשר קמה בנסיבות המתוארות לעיל. נקבע כי היה על בית המשפט לדחות במקרה דנן את חוות דעתו של פרופ' ביגר בשל הנחת מוצא שגויה בעליל שעליה התבססה חוות הדעת כולה. עוד נקבע כי במקרה דנן תבע זאבי פיצויים בגין נזקים שנגרמו למחזיקי האג"ח בעקבות מצגים מטעים במחדל מצד החברה ובגין מעשי מרמה והטעיה שביצעו נושאי המשרה שלה. מדובר, אפוא, באופן מובהק בנזק אשר לשם הטבתו נחקקו סעיפים 31, 32, 38ג ו 52יא לחוק ניירות ערך. בנוסף, במקרה דנן ישנה אפשרות סבירה לקיומו של קשר סיבתי בין המצגים המטעים שעליהם מלין זאבי ובין הנזקים הנטענים על ידי קבוצת מחזיקי האג"ח שאותם הוא אמור לייצג.

נקבע כי יש לדחות את טענת החברה לפיה מחזיקי אג"ח זכאים אך ורק לפירעון ההלוואה שהעמידו לטובת החברה וכי אינם רשאים לתבוע פיצוי בגין ירידה בערך האג"ח. בית המשפט העליון כבר פסק כי מחזיקים של ניירות ערך זכאים לפיצוי בגין ירידת שווי של ניירות הערך שבבעלותם אם ירידה זו נגרמה כתוצאה מהפרות חוק של הנתבע. כמו כן בית המשפט העליון הכיר בזכותם העקרונית של מחזיקים בניירות ערך לתבוע פיצוי בגין אובדן רווח אלטרנטיבי. נקבע כי אין לקבל את הטענה לפיה הסדר החוב שאליו הגיעה החברה בשנת 2011 עם מחזיקי האג"ח, ובפרט תניית הפטור שנכללה בהסדר, מונעים מזאבי ומיתר חברי הקבוצה לנהל תובענה ייצוגית נגד החברה בקשר לאג"ח שנמכרו על ידם. נקבע כי אכן לא היה מקום לשלול במקרה דנן את דבר קיומה של אפשרות סבירה שייקבע כי ישנו קשר סיבתי בין הפרת חובות הדיווח על ידי החברה ובין הנזקים שנגרמו למחזיקי האג"ח ועל כן, יש לקבל את עמדת הרשות וזאבי בהקשר זה.

באשר לחברה, רמות ודוידוביץ', נקבע כי אין מחלוקת של ממש כי הם הפרו את חובות הדיווח המוטלות עליהם לפי דיני ניירות ערך, התרשלו והטעו את ציבור מחזיקי האג"ח במחדל. הטעם היחיד לדחיית הבקשה לנהל נגדם תובענה ייצוגית בעילות אלה נעוץ בקביעה כי לא מתקיים קשר סיבתי בין הפרת חובות הדיווח על ידם ובין נזקיהם הנטענים של מחזיקי האג"ח. נקבע כי קיימת אפשרות סבירה שייקבע כי ישנו קשר סיבתי כזה ועל כן יש לקבל את ערעורו של זאבי בנוגע לשלושת המשיבים הללו ולאפשר לו לנהל נגדם תובענה ייצוגית בעילות הנטענות הן על פי דיני ניירות ערך והן על פי הדין האזרחי הכללי. אשר לזיו האפט, הבקשה לנהל תובענה ייצוגית נגדה נדחתה אף היא מן הטעם שאין קשר סיבתי בין הפרת חובות הדיווח על ידה, אפילו הייתה כזו, ובין הנזק הנטען ונוכח מסקנה זו נמנע בית המשפט מלדון בשאלה האם ניתן לייחס לזיו האפט הפרה של חובות הדיווח על פי דיני ניירות ערך או על פי הדין האזרחי הכללי. נקבע כי כיוון שקיימת אפשרות סבירה שייקבע כי ישנו קשר סיבתי כזה, מן הראוי להחזיר את הדיון אל בית המשפט קמא בכל הנוגע להפרת חובותיה של זיו האפט כלפי המשקיעים על מנת שידון ויחליט האם יש מקום לקבל את בקשת האישור גם בכל הנוגע לזיו האפט.

ערעורה של החברה נדחה. התקבל באופן חלקי ערעורו של זאבי במובן זה שבקשתו לנהל תובענה ייצוגית נגד החברה, רמות ודוידוביץ' בעילות שנטענו התקבלה ואילו הדיון בבקשה ככל שהוא נוגע לזיו האפט יוחזר לבית המשפט קמא. החברה תשלם לזאבי הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בערעורים בסך כולל של 40,000 ש"ח


בשם המבקשת: תומר ברם, עידו קוסובר; בשם המשיבים: ערן פלס, עדית רוט, צפריר נגבי, אריק קופמן, ניר מילשטיין, איתמר פורת; בשם הצד הקשור: אופיר איל.


לפסק הדין המלא לחץ כאן

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים