ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
כניסה לפדאור
 שם משתמש: סיסמא:
שכחתי סיסמא
 

* הגישה והשימוש במאגר הפדאור באינטרנט כפופה לתנאי השימוש

עתמ 11355-06-16 בזק בינלאומי בע"מ נ' מינהל הרכש הממשלתי, אגף החשב הכללי, משרד האוצר (עניינים מנהליים - ירושלים, י' נועם) 05/02/2017

14/02/2017 13:00:41

תנאי סף במכרז | ביטול זכייה במכרז | פגמים בהצעה במכרז - בית המשפט דחה עתירות שהגישו "בזק" ו "תדיראן" נגד זכייתה של חברת "בינת תקשורת בע"מ" במכרז לאספקת שירותי טלפוניה קווית למשרדי הממשלה, שפורסם על ידי מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר.

עסקינן בשתי עתירות מינהליות בעניין מכרז לאספקת שירותי טלפוניה קווית למשרדי הממשלה, שפורסם על ידי מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד האוצר (להלן – המשיב). על פי החלטת ועדת המכרזים של המשיב, זכתה חברת "בינת תקשורת בע"מ" (להלן– בינת) בסל אחד מתוך הארבעה שפורסמו במכרז. לטענת העותרות, החברות "בזק" ו "תדיראן טלקום", נפלו בהצעה הזוכה פגמים שחייבו את פסילתה, ושגתה ועדת המכרזים כאשר אישרה את הזכייה. המשיב הדגיש בכתבי טענותיו, כי המערכת המתוכננת על פי המכרז נועדה להחליף את המערכת האנלוגית הקיימת כיום בכלל משרדי הממשלה, שמופעלת במתכונתה הנוכחית על ידי אחת העותרות, במערכת המבוססת על טכנולוגיה מתקדמת, אשר תשפר את רמת השירות לאזרח ואת מוכנות המשק לשעת חירום, ותביא לחסכון ניכר בעלויות. תקופת ההתקשרות במכרז נקבעה לחמש שנים, עם אופציה להארכה לחמש שנים נוספות. כאמור, בזק ותדיראן, וכן המשיבות בינת וחברת "טלדור", הגישו הצעות במכרז. לאחר בחינת ההצעות על ידי ועדת המכרזים, אישרה ועדת המכרזים למציעות כי עמדו בתנאי הסף של המכרז ודרישותיו, והן עוברות לשלב השני במכרז – שלב התיחור הדינמי. בהליך התיחור הדינמי זכתה בינת במכרז להפעלת סל 1.

אין מחלוקת בין הצדדים כי סעיף בדבר ניסיון בתחזוקת מרכזיות מהווה תנאי סף. בסעיף נדרש כי "המציע סיפק במהלך השנים 2011, 2012, 2013, במצטבר, שירותי תחזוקת מרכזיות לפחות לשבעה (7) לקוחות בעלי 3,000 שלוחות ומעלה כל אחת בפריסה ארצית". בזק ותדיראן תקפו את עמידתה של בינת בתנאי סף זה, בטענה כי ניסיונה בתחזוקת מרכזיית טלפוניה עבור הלקוח חברת כ"ד במהלך שנת 2013 לא עלה כדי 3,000 שלוחות כנדרש על פי הסעיף. עוד נטען כי מהחלטת הוועדה עולה שבינת כללה בהצעתה נתונים כוזבים, ומשכך, על פי הפסיקה, דין הצעתה להיפסל, ושגתה הוועדה כאשר לא נתנה לכך משקל כנדרש. עוד נטען כי שגתה הוועדה כאשר התירה לבינת לצרף אסמכתאות נוספות להוכחת עמידתה בתנאי הסף, לאור פסיקת בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין מטאור. נטען כי החלטת ועדת המכרזים פסולה ובלתי סבירה; ואין לתת לבינת הזדמנות, שלא ניתנה למציעים אחרים במכרז, לתקן את הצעתה, בחלוף שנה וחצי ממועד הגשת ההצעות, תוך פגיעה חמורה בשוויון, והטיה של תוצאות המכרז. בזק ותדיראן טענו עוד כי בינת נהגה בחוסר תום לב הן בהכללת חברת כ"ד ברשימת הלקוחות שלהן סיפקה, מה שהתברר לטענת בזק ותדיראן כמידע לא נכון; והן בהימנעותה מלספק מידע על כך לוועדת המכרזים ולבית המשפט במהלך הליך הבירור שנערך על ידי ועדת המכרזים, במהלך ההליך המשפטי.

בית המשפט קבע:

כב' השופט י' נועם קבע כי דין העתירות להידחות. הוועדה קבעה, כי היות שהפגם שנפל בהצעת בינת נוגע לאופן הוכחת עמידתה בתנאי הסף, ולא בעמידתה בתנאי הסף עצמו, אין בו כדי לפסול את הצעתה. קביעתה זו של הוועדה מבוססת על האבחנה בין תנאי סף הדורש מסמך קונסטיטוטיבי, קרי – תנאי הדורש התקיימותה של דרישה מסוימת במציע, כגון רישיון עסק או רישום במרשם קבלנים; לבין תנאי הדורש מסמך דקלרטיבי, כלומר תנאי שמשמעותו ראייתית והוא בא להעיד על התקיימותה של דרישה מסוימת במציע במועד הרלבנטי. אי עמידה בתנאי בעניין מסמך דקלרטיבי, שעניינו המצאת אסמכתאות בדבר קיומה של דרישה מסוימת שצריכה להתקיים במציע, סווגה לא אחת כפגם טכני, הניתן לתיקון על דרך מתן רשות למציע להגיש מסמכים נוספים, אף לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. נקבע כי אף ההחלטה להעניק לבינת את האפשרות לתקן את הצעתה מצויה בגדר סמכותה של הוועדה, מכח תקנה 20 לתקנות חובת המכרזים והפרשנות שניתנה לה על פי הפסיקה. בנסיבות המכרז הנדון, מסמכי המכרז אף כוללים הוראה מפורשת המתירה לעורך המכרז לדרוש ממציע להציג מסמכים נוספים. על כן, נקבע כי בנסיבות אלו, לא נפל פסול בהחלטת הוועדה שלפיה רשימת האסמכתאות שצירפה בינת הִנה בת תיקון. מתן האפשרות לבינת להוכיח עמידתה בדרישות הניסיון על ידי הפניה ללקוחות אחרים שלהם סיפקה את השירותים במועד כנדרש, ניסיון אשר התגבש בבינת קודם למועד הגשת הצעתה, ולא נכלל במענה שלה לסעיף בהצעה המקורית – אינה פוגעת בשוויון ואינה מעניקה לבינת יתרון על פני מתחרים אחרים.

נקבע כי בנסיבות העניין לא הוכח כי בינת פעלה בחוסר תום לב או בתכסיסנות פסולה בעת הגשת הצעתה במכרז, או בשלב הבירור העובדתי שנערך לפני ועדת המכרזים ולפני בית המשפט. כשם שהמציאה בינת אישורים לעמידתה בתנאי הסף על פי המכרז בהתאם לדרישת הוועדה, יכולה הייתה אף לכלול מידע זה במסגרת הצעתה המקורית. הוועדה סברה, כי מדובר באי הבנה או בטעות, ולא בהטעיה או בתכסיסנות, שכן הן בינת והן חברת כ"ד סברו, כפי הנראה עקב טעות, כי התקנת מספר השלוחות הדרוש במרכזיית כ"ד הושלם בשנת 2013, עד שנערך הבירור העובדתי על ידי ועדת המכרזים. לא הוכח, אפוא, כי הוועדה שגתה בהחלטתה לראות את הטעות, כטעות בתום לב; וכפועל יוצא – לאפשר את תיקונה, באופן אשר אינו פוגע בשוויון ובתחרות ההוגנת.

העתירות נדחו.


בשם העותרות: איל בליזובסקי, צבי חוברס; בשם המשיבים: תומר רייף, טל גנדלמן.


לפסק הדין המלא לחץ כאן

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים